Museke,

Amakulu Lwa "Hillsong – Atweaseboɔ"

Okukutegeera "Hillsong – Atweaseboɔ".

"Atweaseboɔ" ye luyimbo.
Lulimi lwa luyimbo ye Akan.

Amakulu

"Atweaseboɔ" ategeza ejjinja ekkulu ery’oku nsonda.
Yesu ye amaanyi kyaffe ne essuubi.
Doboozi lwa omulele awaatula yye.
Ye anyweza nafu.
Mulokozi kyaffe akwaata kitonde.
Ye ye ekiselakyona mukama.

Akan Lyrics
Me werɛ nhyɛ biribiara mu
Sɛ Yesu mogya, ne ne tenenee
Me nye ahuhudeɛ nni
Na ɛmom Yesu ne din no di

Me werɛ nhyɛ biribiara mu
Sɛ Yesu mogya, ne ne tenenee
Me nye ahuhudeɛ nni
Na ɛmom Yesu ne din no di

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Sɛ ɛsum kata n'anim a
Me gye m’ahomee n’adom ase
Wɔ ahum kɛse nyinaa mu no
Me Kamafo kuta m’abotire
Me Kamafo kuta m’abotire

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Ade nyinaa wura

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Berɛ a ɔde totorobɛnto bɛba no
Oh ma me hunu wɔ ne mu
Sɛ me hyɛ ne tenenee atadeɛ no
Fin biaa nni me ho wo n’emu

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

Kristo nko
Atweaseboɔ
Mereyɛfoɔ nya ahoɔden
Agyenkwa dɔ mu
Wɔ ahum mu mpo
Ɔyɛ Owura
Ade nyinaa wura

English Lyrics
My hope is built on nothing less
Than Jesus blood and righteousness
I dare not trust the sweetest friend
But wholly trust in Jesus name
(Come on, every voice)

My hope is built on nothing less
Than Jesus blood and righteousness
I dare not trust the sweetest friend
But wholly trust in Jesus name

Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all

When darkness seems to hide His face
I rest on His unchanging grace
In every high and stormy gale
My anchor holds within the veil
My anchor holds within the veil (Oh)

Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all
He is Lord
Lord of all
Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all

Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all

When He shall come with trumpet sound
Oh, may I then in Him be found (Oh, yeah)
Dressed in His righteousness alone
Faultless stand before the throne

Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all
Christ alone
Cornerstone (Cornerstone)
Weak made strong (Oh, yeah)
In the Saviour's love (In the Saviour's love)
Through the storm
He is Lord
Lord of all (Yeah)

Christ alone
Cornerstone
Weak made strong
In the Saviour's love
Through the storm
He is Lord
Lord of all
You will always be, Lord, oh, yeah

<< Ebyeemabega | Oluddako >>